Từ ngày 20/08/2018 ngành nghề kinh doanh được thực hiện theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Legal Art cập nhật Mã ngành nghề kinh doanh 2021 để các doanh nghiệp nắm được. Đồng thời sử dụng phù hợp khi Đăng ký thành lập công ty hoặc thay đổi nội dung ĐKKD.

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.

Theo đó, Danh mục Mã ngành nghề kinh doanh gồm 05 cấp sau:

  • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
  • Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
  • Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
  • Ngành cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
  • Ngành cấp 5 gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Bạn có thể tra cứu thêm Mã ngành tại Website: dangkykinhdoanh.gov.vn

Nội dung Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận.

Trong đó:

  • Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong Mã ngành nghề kinh doanh.
  • Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Hiệu lực thi hành

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.

Bạn có thể Bấm vào đây để tải File Quyết định 27/2018.

No Responses

Leave a Reply