Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Cá nhân, tổ chức được quyền đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Vậy một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp? Legal Art sẽ đưa ra giải đáp cho những Start up có thắc mắc.

1, Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  • Nghị định 108/2019/NĐ-CP;

2, Chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp?

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự đồng ý của những thành viên hợp danh còn lại.

Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3, Thành viên công ty TNHH và công ty Cổ phần được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp

Công ty TNHH hay công ty cổ phần là hai loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.

Pháp luật không có quy định hạn chế một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty TNHH hay công ty cổ phần. Vì thế một cá nhân có thể thành lập, tham gia thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

⇒ Như vậy theo quy định pháp luật hiện hành thì một cá nhân chỉ được đăng ký một công ty tư nhân hoặc một công ty hợp danh. Cá nhân đó không được thành lập thêm bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Loại trừ với công ty TNHH hay công ty cổ phần. Một cá nhân có quyền thành lập nhiều doanh nghiệp khác nhau.

4, Liên hệ với Legal Art

Trên đây là câu trả lời: Một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty. Mọi vướng mắc hoặc yêu cầu tư vấn, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi theo các cách:

  • Liên hệ Hotline: 0934554622
  • Gửi Email yêu cầu tư vấn: info@legalart.vn

Leave a Reply