Quy định về việc chuyển vốn đầu tư như thế nào?

Sau khi hoàn thành các thủ tục về Đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp, Nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành các thủ tục để chuyển vốn đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam. Thời hạn thực hiện giao dịch góp vốn thường là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Việc góp vốn, mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN. Bài viết này La Law sẽ hướng dẫn thủ tục cũng như các quy định có liên quan về việc chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Sau khi hoàn thành thủ tục Đăng ký đầu tư và Đăng ký thành lập Doanh nghiệp, bạn tiến hành thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các giao dịch thu bao gồm:

 • Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư.
 • Thu chuyển khoản ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
 • Thu chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện góp vốn đầu tư trong trường hợp đồng tiền góp vốn khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các giao dịch chi bao gồm:

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép để chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài hoặc chi bán ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam.
 • Chi chuyển khoản lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Chi chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong trường hợp đồng tiền chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Các khoản chi chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
 • Các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Mở tài khoản thanh toán bằng tài khoản ngoại tệ hoặc Vietnam dong

Tài khoản thanh toán sẽ thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ví dụ như:

 • Thu tiền góp vốn đầu tư từ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Thu tiền cung ứng dịch vụ của Nisai Việt Nam cho khách hàng. Các giao dịch trên 20 triệu đồng bắt buộc thực hiện thông qua tài khoản thanh toán.
 • Các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty như: Thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, marketing, chi lương…

Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư

Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để:

 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp Hoặc
 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn vay nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Hoặc
 • Chuyển trả cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Các giao dịch nêu trên thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là một số hướng dẫn của LA Law về việc mở, sử dụng tài khoản vốn và một số quy định về chuyển vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ LA Law để được giải đáp.

Các dịch vụ của chúng tôi