Tag Archives: giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì

Giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính (GPBC) là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định […]

Quy định về Xe bưu chính

Xe bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Xe bưu chính là xe thực hiện các dịch vụ nói trên trong mạng lưới […]

Thông báo hoạt động bưu chính

Thông báo hoạt động bưu chính

Cùng với Giấy phép bưu chính, Thông báo hoạt động bưu chính cũng là một loại giấy phép cần có đối với các doanh nghiệp bưu chính. Bài viết này tôi sẽ nêu một số vấn đề cơ bản liên quan đến giấy phép này. Thông báo hoạt động bưu chính được cấp cho doanh […]

Dịch vụ xin Giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính

Bạn có biết: Giấy phép bưu chính và Thông báo hoạt động bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp nào? Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển Thư, kiện hàng. Các xe chuyển phát nhanh, xe bưu chính muốn xin Giấy phép đi vào phố cấm, Giấy phép 24h. Các doanh nghiệp […]