Ngày 08/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và thay đổi Biểu mẫu thực hiện Đăng ký doanh nghiệp.

Bạn tham khảo nội dung chị tiết Thông tư 02 theo File đính kèm.

 

Leave a Reply